Regulamin konkursu „Zdobywaj nagrody”

(zwany dalej "Konkursem")

 

1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Szkolna Oficyna Wydawnicza EUROTEST s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 217/219 , regon 634426780, NIP 7831572665, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji pomocy edukacyjnych oferowanych przez Szkolną Oficynę Wydawniczą EUROTEST s.c.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 1.05.2017r. i trwa do dn. 31.12.2017r.

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda placówka oświatowa oraz instytucja oświatowa działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w każdym tygodniu trwania Konkursu.

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu

b) wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu w formie kliknięcia pola „Zapoznałem się z Regulaminem i go akceptuję” co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

c) wysłać „pracę konkursową” za pomocą formularza konkursowego umieszczonego na stronie www.eurotest.pl w zakładce Konkurs.

7. Spełnienie warunków określonych w punkcie 6 pkt a-c stanowi tzw. zgłoszenie konkursowe.

8. W każdym tygodniu trwania Konkursu spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace, które nagrodzi.

9. Nagrodę Główną otrzyma jeden Uczestnik za wykonanie najciekawszej pracy.

10. Komisja Konkursowa powołana zostaje przez Organizatora Konkursu, składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora i kieruje się przy wyborze prac subiektywną oceną kreatywności.

11. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

12. Nagroda Główna to: zestaw plansz edukacyjnych „Mały Patriota” (dostarczany z fakturą VAT na 1 PLN), 

Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną ani przenoszenia nagrody na osobę trzecią.

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o przyznaniu nagród. Równocześnie zostaną poproszeni o przesłanie danych kontaktowych umożliwiających wysłanie nagrody na adres mailowy biuro@eurotest.pl z dopiskiem „Konkurs”.

Organizator wyśle nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Jednocześnie, każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie danych adresowych placówki oświatowej na stronie konkursowej.

14. Lista ostatnich laureatów zostanie zamieszczona na stronie konkursowej.

15. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, złożenia oferty handlowej oraz zamieszczenia listy Zwycięzców Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

16. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.